J.K.K. COMMERCIAL COMPANY LIMITED

บริษัท เจเคเค คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเคมียางของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งโดย คุณนวรัตน์ เกษมสุวรรณ เทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านงานเคมีอุตสาหกรรม และได้ริเริ่มดำเนินการนำเข้าและจำหน่ายเคมีต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้ความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ต่อมาจึงได้ขยายกิจการด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น เพื่อรับรองการเจริญเติบโต และการให้วัตถุดิบในสายการผลิตเพิ่มเติม

 

วิสัยทัศน์

บริษัท เจเคเค คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมีและน้ำมันหล่อลื่น ที่มุ่งสู่การเป็นผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ให้บริการครบวงจรที่ดีเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจ

1.ส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยเพื่อขยายธุรกิจในการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลาย
2.
ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจตามกระแสพลวัตรของการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร
3.
เติมเต็มขีดความสามารถในการค้นคว้า การสร้างนวัตกรรม การพัฒนา การเสาะหา การผลิต การขาย การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
4.
เข้าถึงความพึงพอใจของลูกค้าและบริการหลังการขาย
5.
รักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ